Studiedagen zijn bedoeld voor alle geïnteresseerden in verdieping via ons cursusaanbod. Er komen diverse onderwerpen aan de orde waardoor u uw kennis kunt verbreden.

Studieavonden
Studieavonden
Dit seizoen worden de studieavonden los van elkaar aangekondigd.
Deze webpagina zal dus regelmatig worden bijgewerkt met nieuwe studieavonden.
Deze worden ook op onze Facebook aangekondigd.
Houd dus onze website en/of Facebook in de gaten om de nieuwste studiedagen te volgen!
Aanmelden kan alleen via de website, via de groene knop aan de linkerzijde van deze pagina (boven locaties).

Gorinchem:
Nieuwe data worden binnenkort bekend gemaakt.

Drachten:
Nieuwe data worden binnenkort bekend gemaakt.

Hoe ziet een studieavond eruit?
We gaan op deze studieavonden stilstaan bij een specifiek thema. De studieavond begint om 19:30 uur. We beginnen met het stilstaan bij de persoonlijke vragen van deelnemers en naar aanleiding van deze vragen gaan we het thema verder uitwerken. Een studieavond is afgelopen rond 22:00 uur. U krijgt mogelijk cursusmateriaal vooraf per mail toegestuurd, of achteraf via de mail zoals een PDF van de gebruikte PowerPoint van die dag.

De kracht van het conflict

Conflicten horen erbij:
Veel mensen hebben in hun leven afgeleerd om conflicten aan te gaan. Hierdoor zijn ze vaak onzichtbaar geworden in hun relatie en komen ze vaak niet tot hun doel in het leven. In iedere gezonde relatie komen conflicten voor, dat is op zich geen bijzonderheid. Conflicten in relaties zijn daarom ook heel normaal. Interessant is om te kijken hoe wij het conflict ervaren en of wij de kracht van het conflict kennen in de praktijk. Conflicten kunnen constructief zijn, dan brengen zij de personen die het conflict aangaan verder in de verbinding. Je kunt leren om een conflict effectief in te zetten, om zodoende de kracht van de relatie te bevorderen. Constructieve conflicten zijn nodig voor ontwikkeling van de relatie en de versterking van de samenwerking. Conflicten kunnen echter ook destructief zijn. Destructieve conflicten brengen schade aan de personen en de relatie en beschadigen het vertrouwen. Het is belangrijk dat we oog hebben voor dit essentiële verschil en kunnen groeien van destructieve conflicten naar constructieve conflicten.
Een conflict roept een vraag op naar de ervaring en betekenis van verschillen en naar de hanteerbaarheid daarvan. Veel conflicten zijn, als gevolg van het verschil in identiteit, waarden, principes e.d., niet oplosbaar, maar voortdurend en vragen dus meer om hanteerbaarheid, dan om oplosbaarheid.
Conflicten mogen:
Acceptatie van het conflict is de eerste stap die mensen moeten nemen. Creëer een open sfeer waar conflicten mogen zijn! Hiervoor heb je veiligheid en vertrouwen nodig. Maar ook de ruimte om te mogen zijn wie je bent met jouw specifieke talenten en eigenschappen. Daar waar een sfeer is waar conflicten mogen plaatsvinden, zullen mensen makkelijker het conflict aangaan.

Wat gaan we doen op deze studiedag?
1. We gaan uitgebreid stil staan bij de kracht van conflicten en de onmacht van conflicten.
2. We gaan ook de bijbel openslaan, wat zegt de bijbel ons over conflicten?
3. We gaan ervaringen uitwisselen
4. We gaan trainen hoe we in het dagelijks leven de kracht van het conflict kunnen gebruiken.

Locaties
Revetsteeg 1, 4201 EM Gorinchem
‘Open Thuis Gemeente’ aan de Brouwerssingel 3, 9201 VB Drachten.

Mantelzorg

Mantelzorg neemt in onze maatschappij een belangrijke plaats in. Aan de ene kant zien we dat onze langer thuiswonende ouders hulp nodig hebben. Aan de andere kant is er de financiële druk vanuit de overheid waarbij minder geld beschikbaar is voor langdurige zorg. De groeiende zorgvraag kan aan de basis liggen van schrijnende situaties. De vraag rijst of mantelzorg de pleister op elke wond is.
Onze maatschappij vraagt dat beide partners werken. De hulpvraag van ouders groeit met het klimmen van de jaren. Hoe kan de mantelzorger genoeg tijd voor zichzelf overhouden bij een groeiende zorgvraag?
In familiaire relaties spelen de onderlinge verhoudingen tussen ouders en kinderen bij zorg een grote rol. Waarom verleent het ene kind trouw hulp, en loopt zijn broer of zus met een boog om de hulpvraag heen?
Om inzicht te krijgen in de onderlinge verhoudingen verdiepen we ons in het gevoel van recht en onrecht, zoals ieder mens dat ervaart. Essentiële gespreksthema’s voor de ouder-kind relaties zijn: loyaliteit, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid en de balans van geven en nemen in relaties.
Graag nodigen we u uit om mee te denken over:
Wat staat er in de Bijbel over mantelzorg?
Zijn er grenzen aan mantelzorg?
Hoe vind je een gezonde zorgbalans in de ouder-kindrelatie?
Samen met Hans Groeneboer zal Alda Maayen dieper ingaan op de vraagstukken en het onderwerp.
In de afgelopen jaren heeft Alda Maayen via Stichting Koinonia de cursus contextueel pastoraat gevolgd. In deze cursus spelen de verbindingen tussen 3 generaties uit één familie een grote rol. Welke invloed komt uit de vorige generatie en wat kan aan de nieuwe generatie worden meegeven? Vertrouwen en liefde zijn mooi om door te geven, maar verwaarlozing, voortrekken of een nare jeugd liever niet. Als verantwoording wordt genomen voor wat is gebeurd en er ontstaat bewustwording van wat niet goed is geweest dan kan dit het begin van verandering zijn.

Locaties
Revetsteeg 1, 4201 EM Gorinchem

Omgaan met de pijn van afwijzing

Afwijzing betekent: afkeuring, uitsluiting, niet worden toegelaten of iemand laten ‘zitten’. Elk mens heeft recht op een veilige plek, een veilig ouder team, een plaats waar je onvoorwaardelijk mag zijn wie je bent! Elke vorm van afwijzing, of het nu om de liefde, je werk, een vriendschap of iets anders gaat, zou niet moeten bepalen in welke mate jij gelukkig bent. Je kunt leren om minder kwetsbaar te zijn voor afwijzing. Afwijzing is natuurlijk niet leuk, maar hoeft niet per definitie een crisis in je leven te veroorzaken. De realiteit van het leven is dat afwijzing erbij hoort . Er zijn momenten dat je sollicitatie, aanzoek of ideeën door de ander worden afgewezen. Het is een gezonde houding om te accepteren dat afwijzing erbij hoort en het is belangrijk om manieren te vinden om jezelf te herpakken en het nog eens te proberen.

Verschillende vormen van afwijzing:
- Afwijzing door ouders
- Afwijzing door broers of zussen
- Afwijzing door een partner
- Afwijzing door vrienden in de kerk
- Afwijzing door werksituatie

Wat gaan we doen op deze studiedag?
1. We zullen stilstaan bij de theorie over het thema afwijzing
2. Wat leert de bijbel ons over dit thema en waar vinden we voorbeelden?
3. Wat hebben wij zelf ervaren?
4. Hoe leer je minder kwetsbaar te zijn voor afwijzing?

Locaties
Revetsteeg 1, 4201 EM Gorinchem
‘Open Thuis Gemeente’ aan de Brouwerssingel 3, 9201 VB Drachten.

Schuld en schuldgevoelens

Schuld en schuldgevoelens kennen we allemaal. Soms is het terecht. Je kunt in de schuld staan bij iemand als je niet voldaan hebt aan de verwachting. Maar is de verwachting ook reeel? Was de verwachting wederzijds afgestemd? En wat mogen we dan van elkaar verwachten? Veel schuldgevoelens zijn vals en brengen spanning en stress in ons leven. Hoe kunnen we omgaan met dit soort schuldgevoelens? Wat als ze niet terecht zijn en we ons toch schuldig voelen? Wat zegt de bijbel over schuld en wat is het verschil tussen relationele schuld, juridische schuld en geestelijke schuld?
We gaan op deze studiedag uitgebreid stilstaan bij bovengenoemde vragen. We leren hoe we kunnen omgaan met terechte- en met valse schuldgevoelens. We leren ook de verschillende soorten van schuldgevoel te onderscheiden en we leren hoe we met anderen om kunnen gaan die ons willen opzadelen met een schuldgevoel.

Wat gaan we doen op deze studiedag?
1. We gaan stilstaan bij de theorie over het thema schuld en schuldgevoelens
2. Wat leert de bijbel ons over dit thema en waar vinden we voorbeelden?
3. Wat hebben wij zelf ervaren?
4. Hoe leer je minder kwetsbaar te zijn voor schuldgevoelens die anderen je op willen leggen?

Locaties
Revetsteeg 1, 4201 EM Gorinchem
‘Open Thuis Gemeente’ aan de Brouwerssingel 3, 9201 VB Drachten.

De betekenis van het lijden

Het leven mag gevierd worden. Liefde, geboorte, promotie, vriendschap en gezondheid; een kleine opsomming van aspecten die het levenswelzijn verhogen en de dagen van ons bestaan aantrekkelijk maken. Per slot van rekening, waar zouden we zijn zonder voorspoed, geluk en zegen?

Overigens zijn deze 3 woorden ook de thema's die we elkaar gunnen als we nieuwjaarskaarten versturen met de post: 'we wensen je een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar toe' of 'dat je in 2017 maar de zegen van boven mag ontvangen'.

Maar het leven kent ook zijn tegenslag. We leven niet alleen maar op de bergtoppen van succes en welvaart. Meer nog kent het leven zijn miskenningen, zijn verdriet en zijn verlies. Het is zaak om hier goed bij te rouwen. Wanneer rouwen een constante niet uitgenodigde aanwezige wordt in het leven, kan men gaan spreken over lijden. In het proces van het lijden kan het leven je zo tegen gaan staan dat het leven niet meer als zinvol wordt ervaren. Toch zijn er antwoorden te vinden op het lijden. Op deze studiedag gaan we betekenis geven aan het lijden.

Welke vormen van lijden onderscheiden we? Hoe geef je inhoud en zin aan het lijden? Wat zegt de Bijbel over het lijden? Hoe gingen Bijbelse personen om met het lijden (denk aan Job, de woestijnperiode van het volk Israel, het lijden van Jezus)? Welke betekenis kunnen we uit boeken en films halen over het lijden? Lijden zaait destructief recht en hoe realiseer je constructief gerechtigde aanspraak? Hoe voorkom je dat lijdenswegen het erfgoed wordt van volgende generaties, m.a.w. hoe voorkom je dat lijden een open rekening wordt die zich gaat rouleren?

Op deze vragen zullen we stil staan op de studiedag. Welkom!

Persoonlijkheidsstoornissen

Ooit wel eens gehoord van mensen die gediagnostiseerd zijn als borderliner of narcist? Wij weten niet hoe u daarover denkt, maar meestal geven deze stempels aan dat we te maken hebben met moeilijke mensen. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn mensen die niet gemakkelijk zijn in de omgang, die niet gemakkelijk te helpen zijn in de hulpverlening. Het zijn mensen die je leeg kunnen zuigen als je met ze omgaat. Zo wordt er over het algemeen over deze mensen gedacht en zo worden deze mensen vaak ook benaderd.
Tijdens deze studieavond willen we vanuit de contextuele benadering op zoek gaan naar hoop, naar groei en naar beweging. Vanuit 4 dimensies zullen we het onderwerp persoonlijkheidsproblematiek onder de loep nemen. We gaan op zoek naar contextuele thema’s die terugkomen in persoonlijkheidsproblematiek, maar staan ook stil bij de psychologische ontwikkeling en welke blokkade’s kunnen leiden tot persoonlijkheidsthematieken. We gaan ontdekken dat wanneer we werken vanuit de 4e dimensie, dat we mensen niet zo snel hoeven af te schrijven als ‘moeilijk’. Maar dat we met mensen in dialoog kunnen gaan over wezenlijke relationele thema’s zoals loyaliteit en loyaliteitsconflicten, vertrouwen en betrouwbaarheid, balans in relaties etc.
Een inspirerende avond waarbij we stil mogen staan bij de geweldige diversiteit waarmee God mensen heeft gemaakt en waarbij Hij voor iedereen een plek heeft in zijn Koninkrijk. En in zijn Koninkrijk gaat het niet over ‘moeilijke mensen’, maar over mensen die voor Hem van betekenis mogen zijn op hun eigen unieke manier.

Van levenskunst naar stervenskunst

Een goed en waardevol leven leiden is iets waar we allemaal naar verlangen en naar streven. Veel minder vaak hebben we het over goed en waardevol sterven. De dood is immers de enige zekerheid over de toekomst, het sterven wacht op ons allemaal. Deze studie avond gaat over hoe we mensen begeleiden van het leven naar het sterven.
Voor wie is deze avond bedoeld? Op de eerste plaats voor pastoraal werkers want die kunnen in hun werk te maken krijgen met een stukje stervensbegeleiding van hun pastoranten. Maar deze avond is zeker zo zinvol voor geïnteresseerden, iedereen krijgt vroeg of laat zelf te maken met het sterven.
De spreker zal deze avond een model introduceren waarin de vraag centraal staat hoe mensen op een waardevolle manier kunnen sterven. Met waardevol bedoelen we dan: het afscheid nemen van mensen en dingen van het leven. Wat of wie is essentieel? Zijn er thema’s waar nog over gesproken moet worden? Staan er (relationele) roulerende rekeningen open die ingelost moeten worden? Waar kan schuld opgeheven worden? Wat kan ik nog recht zetten?
Maar ook de vraag; hoe begeleid je mensen in het lijden? Wat kan er gedaan worden om het lijden te ontlasten en wat moeten we laten gebeuren? Hoe kan autonomie een plek krijgen in de stervensbegeleiding? Wat is mijn levensverhaal en welke betekenis wil ik daaraan geven? En als laatste, welke pastorale rol kan het geloof ons geven in de begeleiding van mensen die op sterven liggen?
Over deze vragen zal de avond gaan. Van harte aanbevolen.

[Niet gepland dit seizoen] Omgaan met echtscheiding

Echtscheiding is een thema waar we ook in de christelijke kerk niet meer omheen kunnen. We hebben in Nederland 35000 scheidingen per jaar en daaronder zijn ook veel christenen. Hoe ga je in de kerk om met een echtpaar dat wil scheiden? Hoe moet je daar bijbels gezien mee omgaan en hoe kun je in het pastoraat een dergelijke situatie goed coachen? Dat zijn vragen waar we op de studiedag “Omgaan met echtscheiding’ mee gaan stoeien. Hoe werken de advocaat, de dominee of voorganger en de hulpverlener samen? Een uitdaging voor alle betrokkenen om in verbinding te blijven!