Studiedagen zijn bedoeld voor alle geïnteresseerden in verdieping via ons cursusaanbod. Er komen diverse onderwerpen aan de orde waardoor u uw kennis kunt verbreden.

Studieavonden
Studieavonden
Dit seizoen worden de studieavonden los van elkaar aangekondigd.
Deze webpagina zal dus regelmatig worden bijgewerkt met nieuwe studieavonden.
Deze worden ook op onze Facebook aangekondigd.
Houd dus onze website en/of Facebook in de gaten om de nieuwste studiedagen te volgen!
Aanmelden kan alleen via de website, via de groene knop aan de linkerzijde van deze pagina (boven locaties).

Gorinchem:
(Nieuwe studieavonden worden nog bekend gemaakt)

Drachten:
Persoonlijkheidsstoornissen 27-11-2020


Hoe ziet een studieavond eruit?
We gaan op deze studieavonden stilstaan bij een specifiek thema. De studieavond begint om 19:30 uur. We beginnen met het stilstaan bij de persoonlijke vragen van deelnemers en naar aanleiding van deze vragen gaan we het thema verder uitwerken. Een studieavond is afgelopen rond 22:00 uur. U krijgt mogelijk cursusmateriaal vooraf per mail toegestuurd, of achteraf via de mail zoals een PDF van de gebruikte PowerPoint van die dag.

Persoonlijkheidsstoornissen

Je hebt vast wel eens gehoord van mensen die gediagnostiseerd zijn met borderline of narcisme. Misschien ben je zelf zo iemand, of ken je in je nabije omgeving iemand met een persoonlijkheidsstoornis. Eén ding is zeker, mensen met een persoonlijkheidsstoornis zitten niet alleen zichzelf in de weg, maar kunnen het een ander ook behoorlijk moeilijk maken. Problematiek die veelal leidt tot destructieve sociale patronen tussen mensen, tot verstoorde (familie)relaties, schade bij partners en kinderen en tot ongunstige prognoses in de hulpverlening.
Tijdens deze studieavond willen we vanuit de contextuele benadering op zoek gaan naar hoop, naar groei en naar beweging. Vanuit 4 dimensies zullen we het onderwerp persoonlijkheidsproblematiek onder de loep nemen. We gaan op zoek naar contextuele thema’s die terugkomen in persoonlijkheidsproblematiek, maar staan ook stil bij de psychologische ontwikkeling en welke blokkades kunnen leiden tot persoonlijkheidsthematieken. We gaan vanuit de 4e dimensie ontdekken wat er nodig is om tot verbinding en dialoog te komen, over wezenlijke relationele thema’s zoals loyaliteit en loyaliteitsconflicten, vertrouwen en betrouwbaarheid, balans in relaties, grenzen etc. We zullen stilstaan bij de invloed op de naasten en hoe zij om kunnen gaan met de invloed op hun eigen leven van deze problematiek.
Een inspirerende avond waarbij we stil mogen staan bij de geweldige diversiteit waarmee God mensen heeft gemaakt en waarbij Hij voor iedereen die in Hem gelooft, een unieke plek heeft in Zijn Koninkrijk, wat hier op aarde al vorm krijgt. Hoe kunnen we, mét of zonder persoonlijkheidsstoornis, zoeken naar en groeien in hoe we voor Hem van betekenis kunnen zijn op onze eigen unieke manier? En hoe vinden we steun en troost bij Hem als ons leven gepaard met de schadelijke gevolgen van persoonlijkheidsproblematiek.

De kracht van het conflict

Conflicten horen erbij:
Veel mensen hebben in hun leven afgeleerd om conflicten aan te gaan. Hierdoor zijn ze vaak onzichtbaar geworden in hun relatie en komen ze vaak niet tot hun doel in het leven. In iedere gezonde relatie komen conflicten voor, dat is op zich geen bijzonderheid. Conflicten in relaties zijn daarom ook heel normaal. Interessant is om te kijken hoe wij het conflict ervaren en of wij de kracht van het conflict kennen in de praktijk. Conflicten kunnen constructief zijn, dan brengen zij de personen die het conflict aangaan verder in de verbinding. Je kunt leren om een conflict effectief in te zetten, om zodoende de kracht van de relatie te bevorderen. Constructieve conflicten zijn nodig voor ontwikkeling van de relatie en de versterking van de samenwerking. Conflicten kunnen echter ook destructief zijn. Destructieve conflicten brengen schade aan de personen en de relatie en beschadigen het vertrouwen. Het is belangrijk dat we oog hebben voor dit essentiële verschil en kunnen groeien van destructieve conflicten naar constructieve conflicten.
Een conflict roept een vraag op naar de ervaring en betekenis van verschillen en naar de hanteerbaarheid daarvan. Veel conflicten zijn, als gevolg van het verschil in identiteit, waarden, principes e.d., niet oplosbaar, maar voortdurend en vragen dus meer om hanteerbaarheid, dan om oplosbaarheid.
Conflicten mogen:
Acceptatie van het conflict is de eerste stap die mensen moeten nemen. Creëer een open sfeer waar conflicten mogen zijn! Hiervoor heb je veiligheid en vertrouwen nodig. Maar ook de ruimte om te mogen zijn wie je bent met jouw specifieke talenten en eigenschappen. Daar waar een sfeer is waar conflicten mogen plaatsvinden, zullen mensen makkelijker het conflict aangaan.

Wat gaan we doen op deze studiedag?
1. We gaan uitgebreid stil staan bij de kracht van conflicten en de onmacht van conflicten.
2. We gaan ook de bijbel openslaan, wat zegt de bijbel ons over conflicten?
3. We gaan ervaringen uitwisselen
4. We gaan trainen hoe we in het dagelijks leven de kracht van het conflict kunnen gebruiken.

Locaties
Revetsteeg 1, 4201 EM Gorinchem
‘Open Thuis Gemeente’ aan de Brouwerssingel 3, 9201 VB Drachten.

Van levenskunst naar stervenskunst

De ideale voorbereiding op doodgaan is leven. Nadenken over de dood betekent nadenken over het leven. Zijn er binnen het leven nog thema’s of onderwerpen waarover gesproken moet worden of waarin nog iets moet gebeuren, zodat de naderende dood geen bedreiging is maar een ‘constante aanwezigheid’ waar je naartoe kunt leven (ja zelfs naar uit kan kijken)?
Langzaam aan ontstaat er een besef bij (pastoraal) hulpverleners en therapeuten dat de dood een existentieel thema is wat men niet uit de weg moet gaan maar juist op de agenda moet zetten, zodat kwaliteit van het leven in-het-nu kan verbeteren. Of zoals de bekende Amerikaanse psychiater Irvin D. Yalom stelt: ‘Ik geloof dat een serieuze confrontatie met onze sterfelijkheid onze hele levenswijze kan veranderen: het helpt ons bij het trivialiseren van trivialiteiten en spoort ons aan om ons leven zo in te richten dat we op het eind zo min mogelijk te betreuren hebben.’
Middels een model gaan we aan de slag om op een methodische manier te leren om binnen pastoraat de dood bespreekbaar te maken. We zullen met een casus oefenen, waardoor we meer vertrouwd raken met onderwerpen als: afscheid, lijden, autonomie, schuld en hoop. We zullen deze onderwerpen aanvliegen zoals u het van Koinonia gewend bent, vanuit de contextuele benadering. Van harte aanbevolen, we gaan er een inspirerende avond van maken!

Docent: Erik v Winkelhoff

Dromen

Deze avond gaan we nadenken over de rol en de betekenis van dromen in het leven van mensen. Elk mens droomt wel eens. Sommige mensen herinneren hun dromen nog levendig wanneer zij wakker worden. Andere mensen weten wel dat ze gedroomd hebben maar kunnen het niet goed navertellen waar de droom over ging. Sommige mensen hebben meerdere keren dezelfde droom, of komen dezelfde voorwerpen of kleuren terug in een droom. Soms is een droom een duidelijke verwerking van de dag ervoor of van een gebeurtenis die impact heeft gehad. Soms is een droom een nachtmerrie van een ervaren trauma. Een enkele keer kan een droom ook een boodschap zijn van God, dat zijn we ons al dan niet altijd bewust, maar bijbelse voorbeelden daarvan zijn er te over.

Professor Nagy, de grondlegger van het contextuele denken, was naast psychiater in de basis ook psycho therapeut. En elke psycho therapeut heeft te maken gehad met het wetenschappelijke denken van Sigmund Freud, de grondlegger van de psycho analyse. 1 van de kenmerken van psycho therapie is dat 'dromen' een prominente plek krijgen in de gesprekken met mensen. Professor Nagy hield zich daar niet mee bezig, hij liet zich veel meer leiden naar familiesystemen waarin loyaliteit, vertrouwen, verantwoordelijkheid, aanspraken/verdiensten en meergeneratie denken een plek hebben.

Freud schreef begin vorige eeuw 'Die Traumdeutung'. Een startende wetenschappelijke duiding van het functioneren van de onbewuste mens en de betekenis van dromen daarin. Jammer eigenlijk dat dit werk zo naar de achtergrond is geraakt! Want dromen zeggen veel over gevoelens, hoe mensen in het leven staan en relaties ervaren met anderen. Daarnaast zijn dromen een middel van God om met ons de dialoog aan te gaan. Ook vandaag de dag! Deze avond gaan we aan de slag om vertrouwd te raken met het duiden van dromen en hoe dat een plek kan krijgen in je leven en in je werk bijvoorbeeld als pastoraal werker of hulpverlener. Welke betekenis heeft een droom in iemands levensverhaal? Hoe duid je de inhoud van een droom? Welke plek hebben dromen in de Bijbel? Hoe zag Freud het duiden van dromen? En ten slotte, hoe kunnen mensen vanuit hun droom relationele verantwoordelijkheid nemen en balansen herstellen in het leven waardoor vrijheid verworven wordt? Deze vragen zullen beantwoord worden. We gaan ook praktisch oefenen met het werken met dromen.

Het beloofd een mooie avond te worden!

Locaties
Revetsteeg 1, 4201 EM Gorinchem
‘Open Thuis Gemeente’ aan de Brouwerssingel 3, 9201 VB Drachten.