Ethische code

Ethische code Stichting Koinonia

De ethische waarden en beroepscode Stichting Koinonia vormen de basis van ons professionele handelen en zijn een ethische leidraad. Dit document is door alle medewerkers getekend. Dit document is van toepassing op de praktijken voor psychosociale en pastorale hulpverlening.

Iedere medewerker conformeert zich aan dit document. Daar waar er niet gehandeld wordt volgens de regels van dit document, zal dit in teamverband uitvoerig besproken worden. Eventuele consequenties zullen verbonden worden aan het niet handelen volgens dit protocol. In sommige gevallen kan het team de hulpverlener dringend adviseren in leertherapie te gaan of terugkerende themaís in persoonlijke supervisie op de agenda te zetten. Het kan zelfs gebeuren, in het meest uiterste geval, dat de arbeidsrelatie met Stichting Koinonia beŽindigd dient te worden.

Wij werken met professioneel geschoolde contextueel werkers, contextueel therapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers. Allen hebben een gecertificeerde opleiding op MBO/HBO of universitair niveau.

We conformeren ons met elkaar aan de regels in dit protocol geformuleerd.

Algemeen:
1. We houden ons aan de Nederlandse wet
2. Het belang van de cliŽnt staat altijd voorop
3. Iedere cliŽnt tekent een hulpverleningscontract
4. Bij de afsluiting van de therapie wordt de cliŽnt een evaluatie formulier aangeboden dat hij portvrij kan opsturen naar de Stichting

In het intakegesprek worden de volgende themaís met de cliŽnt besproken:
1. Het hulpverleningscontract (zie standaard contract)
2. Er wordt een hulpvraag geformuleerd
3. De professie van de therapeut
4. De samenwerking met het team
5. Indien de hulpverlener dit nodig acht kan hij/zij advies inwinnen of de expertise inschakelen van een collega

Algemeen vertrekpunt in de therapie:
Wij handelen vanuit een holistisch mensbeeld waarin de kernbegrippen: Autonomie, Integriteit, Eigen verantwoordelijkheid, Respect en Veelzijdige partijdigheid voor de hulpverlener centraal staan. Wij werken vanuit het contextuele gedachtegoed en bespreken behandelplannen vanuit dit gedachtegoed. Wij verwachten dan ook dat deze begrippen een rode draad vormen in de hulpverlening.

De houding ten opzichte van de cliŽnt is gebaseerd op eerbied voor diens persoon. We houden rekening met de verantwoordelijkheid van de cliŽnt voor diens eigen keuze van handelen. We maken de cliŽnt duidelijk, op welke wijze en in welke vorm wij hulp kunnen bieden en treden daarbij niet buiten de mogelijkheden van ons eigen vakgebied.

Veiligheid van de cliŽnt:
De veiligheid van de cliŽnt staat voorop. Wij werken in therapie ruimtes die daarvoor bestemd zijn en met nadruk niet in privť verblijven. De hulpverlener zorgt ervoor de cliŽnt zich veilig kan voelen en gaat op een respectvolle manier om met de cliŽnt.

De hulpverlener is veelzijdig partijdig en zal zorg dragen dat hij/zij vanuit die houding altijd betrouwbaar en veilig zal zijn. Hij/zij waakt ervoor geen vermenging van belangen te laten plaatsvinden en waakt ervoor geen materiŽle vergoedingen aan te nemen, geen opnames in een testament of ander persoonlijke voordelen. Notaís worden gestuurd vanuit de administratie van de Stichting en ook het debiteuren beheer wordt door professionals geregeld.

De hulpverlener draagt zorg voor de professionele distantie en zal geen vriendschapsrelatie aangaan met cliŽnten. De grens van deze professionele distantie zal steeds nauwkeurig gezocht worden.

Vanuit de Veelzijdige partijdigheid kan een therapeut niet zonder erkenning voor geleden onrecht en kan hij/zij onmogelijk passief aan de kant blijven staan als een cliŽnt zijn of haar geschiedenis van onrecht deelt. Gevoelens van overdracht of tegenoverdracht zijn vaak onvermijdelijk in therapeutische sessies. Deze gevoelens zal de therapeut steeds openlijk bespreken in het team, direct als hier sprake van is bij de cliŽnten of bij de hulpverlener zelf. Het team zal zorg dragen voor een professionele begeleiding en indien nodig zal er een collega in samenspraak met de cliŽnt de therapie overnemen.

E-mailcontact met de hulpvrager wordt als optie aangeboden maar is zoveel mogelijk eenzijdig. De hulpvrager mag de hulpverlener e-mailen, maar krijgt geen antwoord op de email. Hoogstens een bevestiging dat de email goed ontvangen is. De inhoud van de email wordt besproken in de volgende therapiesessie.

Afspraken worden gemaakt in de gemeenschappelijke agenda en worden beheerd door het afsprakenbureau. Hier kunnen cliŽnten contact mee opnemen, als zij een afspraak willen maken of verzetten. De hulpverlener draagt zorg dat de agenda steeds up-to-date is

Discriminatie op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging of burgerlijke staat vinden wij uit den boze. Wij bestrijden dat actief op het moment dat wij het professioneel bij anderen waarnemen.

De kwaliteit van de hulpverlening wordt regelmatig geŽvalueerd. Dat gebeurt door middel van supervisie, intervisie en wekelijks in het teamoverleg.

De hulpverlener draagt verantwoordelijkheid dat er geen vorm van afhankelijkheid ontstaat tussen hulpverlener en cliŽnt. De hulpverlener bewaart de Ďgezonde afstandí. Als die gezonde afstand er niet meer is, dan stelt hij/zij voor om eventueel de behandeling door een andere therapeut van het team te laten overnemen.

Indien de hulpverlener merkt dat de cliŽnt op een ongepaste manier contact zoekt stelt hij/zij dit ter bespreking in de volgende therapie sessie. CliŽnten mogen hun gevoelens uitten, hulpverleners kunnen dit professioneel duiden. Indien er geen verandering optreedt na de bespreking, gaat de hulpverlener over tot actie. Grensoverschrijdend gedrag van de kant van de cliŽnt moet bijgestuurd worden.

Bij onvoldoende resultaat na het aantal afgesproken behandelingen zal je het vervolg van de behandeling ter discussie gesteld worden. Samen met onze cliŽnt gaan wij dan op zoek naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat er wťl resultaat behaald kan worden; zelfs als dat betekent dat er overgestapt moet worden naar een andere therapeut. Hierbij staat het oordeel van de cliŽnt centraal. Bij al hetgeen de hulpverlening betreft, handelt de hulpverlener met medewerking van en/of in overleg met de cliŽnt.

Grenzen van de beroepscode:
Hoewel wij als hulpverleners opgeleid zijn en vanuit deze opleiding ook voldoende medische en psychologische kennis hebben om te kunnen constateren dat er sprake kan zijn psychiatrische aandoening stellen wij geen medische diagnoses, omdat wij daar voor niet bevoegd zijn. Wel kunnen wij in ons multidisciplinaire team eventuele hypotheses bespreken en deskundigheid zoeken bij een collega.

Slechts indien het de cliŽnt kennelijk niet mogelijk is zijn/haar wil te bepalen of indien belangen van anderen of de gemeenschap met ernstige schade bedreigd worden, is een handelen buiten hem/haar om aanvaardbaar. Wij motiveren dit optreden zoveel mogelijk tegenover de cliŽnt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Indien wij als professionals samenwerken met andere hulpverleners, verstrekken wij aan hen deze gegevens voor zover die van belang zijn voor de hulp die zij dienen verlenen, echter alleen met schriftelijke toestemming van de cliŽnt.

Indien een hulpverlener wordt opgeroepen als getuige, vraagt hij/zij zich per situatie af, of op grond van de in de voorgaande artikelen omschreven plicht tot geheimhouding beroep dient te worden gedaan op het in de Nederlandse wetgeving neergelegde verschoningsrecht van getuigen. Dit zal te allen tijde ook met het team en de directie worden overlegd.

Tegenover de cliŽnt zullen wij ons nooit kritisch uitlaten over het werk van andere hulpverleners. Kritiek is feedback die men aan de andere hulpverleners dient aan te bieden. Onze houding tegenover andere hulpverleners is gebaseerd op respect en solidariteit. Wij handelen transparant en duidelijk waarneembaar als professionals naar andere hulpverleners toe. De hulpverlener is tot samenwerking met andere hulpverleners bereid als het belang van de cliŽnt dit vereist en het beroepsgeheim dit toelaat. De behandeling van andere behandelaars of artsen mag nooit worden doorkruist.