Hiet kunt u terecht voor uw klachten en feedback.

Uw klacht is van belang!

Bij Stichting Koinonia zetten wij ons tot het uiterste in voor professionele zorg. Wij verlenen deze zorg graag in samenwerking met u als zorgvrager. U bent specialist van uzelf. Wij stellen daarom onze relatie met u als hoogste prioriteit. Mocht u een vraag hebben, stel die dan gerust aan uw hulpverlener. Krijgt u daar geen bevredigend antwoord, schroom dan niet om uw vraag te stellen aan onze directie. Als ook daar geen bevredigend antwoord gevonden wordt, kun u uw klacht schriftelijk indienen bij onze interne klachtencommissie. Als u ook daar uw klacht niet kan worden opgelost, staat het u vrij om een beroep te doen op de geschillencommissie zorg algemeen.

Klachten procedure

Bij Koinonia hebben wij de volgende klachten procedure.

Wanneer u een klacht heeft kunt u deze per email versturen naar het volgende adres: met in het onderwerp "t.a.v. Directie"
Het directieteam zal uw klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen.

Mocht u er samen met de directie niet uitkomen, dan hebben wij een klachtencommissie.
Hiervoor kunt u een brief per post sturen naar het volgende adres:
Klachtencommissie Stichting Koinonia
t.a.v. dhr. Ton van Bergeyk
p/a Revesteeg 1
4201EM Gorinchem

Mocht u na deze stap nog geen voldoening hebben gevonden in de oplossing die geboden wordt, dan kunt u de stap maken naar de onafhankelijke geschillencommissie.
Deze stap dient pas ondernomen te worden wanneer u er niet uit kunt komen met Koinonia of met de klachtencommissie.
Kijk voor meer informatie op De Geschillen Commissie [Bereikbaar via de blauwe knop].

Verklaring rechten en klachten

Wanneer u hulp ontvangt van een zorgverlener bij Stichting Koinonia treedt er een aantal regels in werking waaraan wij samen moeten voldoen. Veel algemene rechten zijn wettelijk vastgelegd, zoals in de wetten WPR (Wet Persoonsregistratie), WKCZ (Wet Klachtrecht CliŽnten Zorgsector of de Klachtwet).

-Recht op een behandeling en een duidelijk behandelplan
-Het hulpverleninscontract
-Inzage dossier
-Privacy
-Wat te doen bij een klacht
-Ethische code Stichting Koinonia


ē U hebt recht op behandeling en een plan voor uw hulpverleningstraject:
ē U hebt te te allen tijden recht op een behandeling. Wel moet u rekening houden met een eventuele wachtlijst. Wij zullen onze uiterste best doen om zo snel mogelijk een afspraak te maken voor een intakegesprek.
ē U hebt recht op een vertrouwensrelatie met uw hulpverlener. Deze zal u met respect behandelen en serieus nemen. De hulp bij Stichting Koinonia is te allen tijde vrijwillig. In het intakegesprek worden samen met u doelen besproken voor het hulpverleningstraject. Tijdens dit traject kunt u steeds samen met uw hulpverlener deze doelen bijstellen.
ē U kunt altijd om een andere hulpverlener vragen als u geen vertrouwen heeft in uw huidige hulpverlener.
ē Uw hulpverlener moet antwoord geven op uw vragen. Als hij of zij dit niet kan, zal hij/zij dit in het betreffende team bespreken en daarop terug komen.
ē U hebt het recht een tweede behandelaar om advies te vragen (second opinion).
ē Een hulpverlener mag geen seksuele relatie met u aangaan, ook niet als u het initiatief neemt. De hulpverlener blijft hiervoor te allen tijde verantwoordelijk.

Het hulpverleningscontract
In het intake gesprek wordt met u een hulpverleningscontract besproken. In dit contract worden de wederzijdse verwachtingen duidelijk afgestemd. Indien u akkoord kunt gaan met de inhoud van dit contract, kan het hulpverleningstraject starten. Indien u vragen hebt over het contract of als er zaken niet in geregeld zijn die u graag geregeld wil hebben, bespreek dit dan met uw hulpverlener.

Inzage dossier
U hebt zonder meer recht uw gegevens (dossier) in te zien. In het dossier worden gegevens vastgelegd zoals verslagen van observaties, het behandelplan, verslagen van gesprekken, etc. Werkaantekeningen kunnen door de behandelaar wel worden verwijderd. U hebt het recht aantoonbare fouten in uw dossier te corrigeren en het dossier aan te vullen met uw mening. De verantwoordelijke hulpverlener kan als eis stellen dat het dossier onder toezicht wordt ingezien als hij dat wenselijk acht. U hebt recht op geheimhouding van uw gegevens. Mensen die niet direct bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier niet inzien. Bij verwijzing mag de nieuwe instelling uw dossier niet inzien zonder uw schriftelijke toestemming. De inspectie voor de GGZ mag uw dossier wel inzien, maar vraagt u gewoonlijk eerst om toestemming. Wij bewaren uw dossier niet digitaal.

Privacy
Er mag zonder uw toestemming geen mondelinge informatie over u worden doorgegeven aan andere instellingen of mensen, ook in geval van nazorg. U kunt uw toestemming geven middels het ondertekenen van een verklaring. Uw medische gegevens zijn beschermd door de geheimhoudingsplicht die uw hulpverlener heeft. Er mogen zonder uw toestemming geen beeld- of geluidsopnamen (video, tape) van u worden gemaakt. Geeft u toestemming, dan hebt u recht het resultaat te zien of te horen. De opname moet bij het eerstvolgende contact gewist worden, tenzij anders is afgesproken. U kunt tevens eisen dat de behandeling plaatsvindt zonder ďderdenĒ zoals psychologen in opleiding en stagiaires. Familieleden en/of contactpersonen hebben alleen recht op informatie en overleg over de behandeling als u daarmee instemt.

Wat te doen bij een klacht?
Een klacht is het gevolg van beschadigd vertrouwen. Daar waar het vertrouwen beschadigd is, bestaat geen mogelijkheid meer voor kwetsbaarheid en moet het hulpverleningstraject onderbroken worden. U hebt in een dergelijke situatie recht op ondersteuning van derden. Wij zullen ons te allen tijde veelzijdig partijdig opstellen. Wij hebben geen behoefte aan zondebokken en ook partijschap brengt in dit soort onverkwikkelijke situaties geen oplossing. Wij zullen dan ook steeds ook het belang van onze hulpvragers en onze hulpverleners voor ogen houden en proberen met elkaar in dialoog te treden. Uw klacht kan altijd weer bijdragen aan de kwaliteit van onze zorg en wordt daarom ook zeer gewaardeerd. De aard en de ernst van de klachten kunnen verschillend zijn. Het is altijd zinvol om uw klacht aan uw hulpverlener te melden. Alleen dan kan hij of zij er eventueel wat aan doen. Door uw klacht te melden maakt u duidelijk dat er volgens u iets gedaan moet worden. Bovendien krijgt de hulpverlener de kans de zorg te verbeteren. Daarmee helpt u niet alleen uzelf. Andere cliŽnten profiteren daar ook van. U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen. De therapeuten van Stichting Koinonia zijn bij het VCW aangesloten.

Ethische code Stichting Koinonia
De ethische waarden en beroepscode Stichting Koinonia vormen de basis van ons professionele handelen en zijn een ethische leidraad. Dit document is door alle medewerkers getekend. Dit document is van toepassing op de praktijken voor psychosociale en pastorale hulpverlening.

Iedere medewerker conformeert zich aan dit document. Daar waar er niet gehandeld wordt volgens de regels van dit document, zal dit in teamverband uitvoerig besproken worden. Eventuele consequenties zullen verbonden worden aan het niet handelen volgens dit protocol. In sommige gevallen kan het team de hulpverlener dringend adviseren in leertherapie te gaan of terugkerende themaís in persoonlijke supervisie op de agenda te zetten. Het kan zelfs gebeuren, in het meest uiterste geval, dat de arbeidsrelatie met Stichting Koinonia beŽindigd dient te worden.

Wij werken met professioneel geschoolde contextueel werkers, contextueel therapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers. Allen hebben een gecertificeerde opleiding op MBO/HBO of universitair niveau.

We conformeren ons met elkaar aan de regels in dit protocol geformuleerd.

Algemeen:
1. We houden ons aan de Nederlandse wet
2. Het belang van de cliŽnt staat altijd voorop
3. Iedere cliŽnt tekent een hulpverleningscontract
4. Bij de afsluiting van de therapie wordt de cliŽnt een evaluatie formulier aangeboden dat hij portvrij kan opsturen naar de Stichting

In het intakegesprek worden de volgende themaís met de cliŽnt besproken:
1. Het hulpverleningscontract (zie standaard contract)
2. Er wordt een hulpvraag geformuleerd
3. De professie van de therapeut
4. De samenwerking met het team
5. Indien de hulpverlener dit nodig acht kan hij/zij advies inwinnen of de expertise inschakelen van een collega

Algemeen vertrekpunt in de therapie:
Wij handelen vanuit een holistisch mensbeeld waarin de kernbegrippen: Autonomie, Integriteit, Eigen verantwoordelijkheid, Respect en Veelzijdige partijdigheid voor de hulpverlener centraal staan. Wij werken vanuit het contextuele gedachtegoed en bespreken behandelplannen vanuit dit gedachtegoed. Wij verwachten dan ook dat deze begrippen een rode draad vormen in de hulpverlening.

De houding ten opzichte van de cliŽnt is gebaseerd op eerbied voor diens persoon. We houden rekening met de verantwoordelijkheid van de cliŽnt voor diens eigen keuze van handelen. We maken de cliŽnt duidelijk, op welke wijze en in welke vorm wij hulp kunnen bieden en treden daarbij niet buiten de mogelijkheden van ons eigen vakgebied.

Veiligheid van de cliŽnt:
De veiligheid van de cliŽnt staat voorop. Wij werken in therapie ruimtes die daarvoor bestemd zijn en met nadruk niet in privť verblijven. De hulpverlener zorgt ervoor de cliŽnt zich veilig kan voelen en gaat op een respectvolle manier om met de cliŽnt.

De hulpverlener is veelzijdig partijdig en zal zorg dragen dat hij/zij vanuit die houding altijd betrouwbaar en veilig zal zijn. Hij/zij waakt ervoor geen vermenging van belangen te laten plaatsvinden en waakt ervoor geen materiŽle vergoedingen aan te nemen, geen opnames in een testament of ander persoonlijke voordelen. Notaís worden gestuurd vanuit de administratie van de Stichting en ook het debiteuren beheer wordt door professionals geregeld.

De hulpverlener draagt zorg voor de professionele distantie en zal geen vriendschapsrelatie aangaan met cliŽnten. De grens van deze professionele distantie zal steeds nauwkeurig gezocht worden.

Vanuit de Veelzijdige partijdigheid kan een therapeut niet zonder erkenning voor geleden onrecht en kan hij/zij onmogelijk passief aan de kant blijven staan als een cliŽnt zijn of haar geschiedenis van onrecht deelt. Gevoelens van overdracht of tegenoverdracht zijn vaak onvermijdelijk in therapeutische sessies. Deze gevoelens zal de therapeut steeds openlijk bespreken in het team, direct als hier sprake van is bij de cliŽnten of bij de hulpverlener zelf. Het team zal zorg dragen voor een professionele begeleiding en indien nodig zal er een collega in samenspraak met de cliŽnt de therapie overnemen.

E-mailcontact met de hulpvrager wordt als optie aangeboden maar is zoveel mogelijk eenzijdig. De hulpvrager mag de hulpverlener e-mailen, maar krijgt geen antwoord op de email. Hoogstens een bevestiging dat de email goed ontvangen is. De inhoud van de email wordt besproken in de volgende therapiesessie.

Afspraken worden gemaakt in de gemeenschappelijke agenda en worden beheerd door het afsprakenbureau. Hier kunnen cliŽnten contact mee opnemen, als zij een afspraak willen maken of verzetten. De hulpverlener draagt zorg dat de agenda steeds up-to-date is

Discriminatie op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging of burgerlijke staat vinden wij uit den boze. Wij bestrijden dat actief op het moment dat wij het professioneel bij anderen waarnemen.

De kwaliteit van de hulpverlening wordt regelmatig geŽvalueerd. Dat gebeurt door middel van supervisie, intervisie en wekelijks in het teamoverleg.

De hulpverlener draagt verantwoordelijkheid dat er geen vorm van afhankelijkheid ontstaat tussen hulpverlener en cliŽnt. De hulpverlener bewaart de Ďgezonde afstandí. Als die gezonde afstand er niet meer is, dan stelt hij/zij voor om eventueel de behandeling door een andere therapeut van het team te laten overnemen.

Indien de hulpverlener merkt dat de cliŽnt op een ongepaste manier contact zoekt stelt hij/zij dit ter bespreking in de volgende therapie sessie. CliŽnten mogen hun gevoelens uitten, hulpverleners kunnen dit professioneel duiden. Indien er geen verandering optreedt na de bespreking, gaat de hulpverlener over tot actie. Grensoverschrijdend gedrag van de kant van de cliŽnt moet bijgestuurd worden.

Bij onvoldoende resultaat na het aantal afgesproken behandelingen zal je het vervolg van de behandeling ter discussie gesteld worden. Samen met onze cliŽnt gaan wij dan op zoek naar mogelijkheden om ervoor te zorgen dat er wťl resultaat behaald kan worden; zelfs als dat betekent dat er overgestapt moet worden naar een andere therapeut. Hierbij staat het oordeel van de cliŽnt centraal. Bij al hetgeen de hulpverlening betreft, handelt de hulpverlener met medewerking van en/of in overleg met de cliŽnt.

Grenzen van de beroepscode:
Hoewel wij als hulpverleners opgeleid zijn en vanuit deze opleiding ook voldoende medische en psychologische kennis hebben om te kunnen constateren dat er sprake kan zijn psychiatrische aandoening stellen wij geen medische diagnoses, omdat wij daar voor niet bevoegd zijn. Wel kunnen wij in ons multidisciplinaire team eventuele hypotheses bespreken en deskundigheid zoeken bij een collega.

Slechts indien het de cliŽnt kennelijk niet mogelijk is zijn/haar wil te bepalen of indien belangen van anderen of de gemeenschap met ernstige schade bedreigd worden, is een handelen buiten hem/haar om aanvaardbaar. Wij motiveren dit optreden zoveel mogelijk tegenover de cliŽnt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Indien wij als professionals samenwerken met andere hulpverleners, verstrekken wij aan hen deze gegevens voor zover die van belang zijn voor de hulp die zij dienen verlenen, echter alleen met schriftelijke toestemming van de cliŽnt.

Indien een hulpverlener wordt opgeroepen als getuige, vraagt hij/zij zich per situatie af, of op grond van de in de voorgaande artikelen omschreven plicht tot geheimhouding beroep dient te worden gedaan op het in de Nederlandse wetgeving neergelegde verschoningsrecht van getuigen. Dit zal te allen tijde ook met het team en de directie worden overlegd.

Tegenover de cliŽnt zullen wij ons nooit kritisch uitlaten over het werk van andere hulpverleners. Kritiek is feedback die men aan de andere hulpverleners dient aan te bieden. Onze houding tegenover andere hulpverleners is gebaseerd op respect en solidariteit. Wij handelen transparant en duidelijk waarneembaar als professionals naar andere hulpverleners toe. De hulpverlener is tot samenwerking met andere hulpverleners bereid als het belang van de cliŽnt dit vereist en het beroepsgeheim dit toelaat. De behandeling van andere behandelaars of artsen mag nooit worden doorkruist.

Dit protocol is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.