Hiet kunt u terecht voor uw klachten en feedback.

Uw klacht is van belang!

Bij Stichting Koinonia zetten wij ons tot het uiterste in voor professionele zorg. Wij verlenen deze zorg graag in samenwerking met u als zorgvrager. U bent specialist van uzelf. Wij stellen daarom onze relatie met u als hoogste prioriteit. Mocht u een vraag hebben, stel die dan gerust aan uw hulpverlener. Krijgt u daar geen bevredigend antwoord, schroom dan niet om uw vraag te stellen aan onze directie. Als ook daar geen bevredigend antwoord gevonden wordt, kun u uw klacht schriftelijk indienen bij onze interne klachtencommissie. Als u ook daar uw klacht niet kan worden opgelost, staat het u vrij om een beroep te doen op de geschillencommissie zorg algemeen.

Klachten procedure

Bij Koinonia hebben wij de volgende klachten procedure.

Wanneer u een klacht heeft kunt u deze per email versturen naar het volgende adres: met in het onderwerp "t.a.v. Directie"
Het directieteam zal uw klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen.

Mocht u er samen met de directie niet uitkomen, dan hebben wij een klachtencommissie.
Hiervoor kunt u een brief per post sturen naar het volgende adres:
Klachtencommissie Stichting Koinonia
t.a.v. dhr. Ton van Bergeyk
p/a Revesteeg 1
4201EM Gorinchem

Mocht u na deze stap nog geen voldoening hebben gevonden in de oplossing die geboden wordt, dan kunt u de stap maken naar de onafhankelijke geschillencommissie.
Deze stap dient pas ondernomen te worden wanneer u er niet uit kunt komen met Koinonia of met de klachtencommissie.
Kijk voor meer informatie op De Geschillen Commissie [Bereikbaar via de blauwe knop].

Verklaring rechten en klachten

Wanneer u hulp ontvangt van een zorgverlener bij Stichting Koinonia treedt er een aantal regels in werking waaraan wij samen moeten voldoen. Veel algemene rechten zijn wettelijk vastgelegd, zoals in de wetten WPR (Wet Persoonsregistratie), WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector of de Klachtwet).

-Recht op een behandeling en een duidelijk behandelplan
-Het hulpverleninscontract
-Inzage dossier
-Privacy
-Wat te doen bij een klacht
-Ethische code Stichting Koinonia


• U hebt recht op behandeling en een plan voor uw hulpverleningstraject:
• U hebt te te allen tijden recht op een behandeling. Wel moet u rekening houden met een eventuele wachtlijst. Wij zullen onze uiterste best doen om zo snel mogelijk een afspraak te maken voor een intakegesprek.
• U hebt recht op een vertrouwensrelatie met uw hulpverlener. Deze zal u met respect behandelen en serieus nemen. De hulp bij Stichting Koinonia is te allen tijde vrijwillig. In het intakegesprek worden samen met u doelen besproken voor het hulpverleningstraject. Tijdens dit traject kunt u steeds samen met uw hulpverlener deze doelen bijstellen.
• U kunt altijd om een andere hulpverlener vragen als u geen vertrouwen heeft in uw huidige hulpverlener.
• Uw hulpverlener moet antwoord geven op uw vragen. Als hij of zij dit niet kan, zal hij/zij dit in het betreffende team bespreken en daarop terug komen.
• U hebt het recht een tweede behandelaar om advies te vragen (second opinion).
• Een hulpverlener mag geen seksuele relatie met u aangaan, ook niet als u het initiatief neemt. De hulpverlener blijft hiervoor te allen tijde verantwoordelijk.

Het hulpverleningscontract
In het intake gesprek wordt met u een hulpverleningscontract besproken. In dit contract worden de wederzijdse verwachtingen duidelijk afgestemd. Indien u akkoord kunt gaan met de inhoud van dit contract, kan het hulpverleningstraject starten. Indien u vragen hebt over het contract of als er zaken niet in geregeld zijn die u graag geregeld wil hebben, bespreek dit dan met uw hulpverlener.

Inzage dossier
U hebt zonder meer recht uw gegevens (dossier) in te zien. In het dossier worden gegevens vastgelegd zoals verslagen van observaties, het behandelplan, verslagen van gesprekken, etc. Werkaantekeningen kunnen door de behandelaar wel worden verwijderd. U hebt het recht aantoonbare fouten in uw dossier te corrigeren en het dossier aan te vullen met uw mening. De verantwoordelijke hulpverlener kan als eis stellen dat het dossier onder toezicht wordt ingezien als hij dat wenselijk acht. U hebt recht op geheimhouding van uw gegevens. Mensen die niet direct bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier niet inzien. Bij verwijzing mag de nieuwe instelling uw dossier niet inzien zonder uw schriftelijke toestemming. De inspectie voor de GGZ mag uw dossier wel inzien, maar vraagt u gewoonlijk eerst om toestemming. Wij bewaren uw dossier niet digitaal.

Privacy
Er mag zonder uw toestemming geen mondelinge informatie over u worden doorgegeven aan andere instellingen of mensen, ook in geval van nazorg. U kunt uw toestemming geven middels het ondertekenen van een verklaring. Uw medische gegevens zijn beschermd door de geheimhoudingsplicht die uw hulpverlener heeft. Er mogen zonder uw toestemming geen beeld- of geluidsopnamen (video, tape) van u worden gemaakt. Geeft u toestemming, dan hebt u recht het resultaat te zien of te horen. De opname moet bij het eerstvolgende contact gewist worden, tenzij anders is afgesproken. U kunt tevens eisen dat de behandeling plaatsvindt zonder “derden” zoals psychologen in opleiding en stagiaires. Familieleden en/of contactpersonen hebben alleen recht op informatie en overleg over de behandeling als u daarmee instemt.

Wat te doen bij een klacht?
Een klacht is het gevolg van beschadigd vertrouwen. Daar waar het vertrouwen beschadigd is, bestaat geen mogelijkheid meer voor kwetsbaarheid en moet het hulpverleningstraject onderbroken worden. U hebt in een dergelijke situatie recht op ondersteuning van derden. Wij zullen ons te allen tijde veelzijdig partijdig opstellen. Wij hebben geen behoefte aan zondebokken en ook partijschap brengt in dit soort onverkwikkelijke situaties geen oplossing. Wij zullen dan ook steeds ook het belang van onze hulpvragers en onze hulpverleners voor ogen houden en proberen met elkaar in dialoog te treden. Uw klacht kan altijd weer bijdragen aan de kwaliteit van onze zorg en wordt daarom ook zeer gewaardeerd. De aard en de ernst van de klachten kunnen verschillend zijn. Het is altijd zinvol om uw klacht aan uw hulpverlener te melden. Alleen dan kan hij of zij er eventueel wat aan doen. Door uw klacht te melden maakt u duidelijk dat er volgens u iets gedaan moet worden. Bovendien krijgt de hulpverlener de kans de zorg te verbeteren. Daarmee helpt u niet alleen uzelf. Andere cliënten profiteren daar ook van. U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen. De therapeuten van Stichting Koinonia zijn bij het VCW aangesloten.

Dit protocol is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.